Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Jak legalnie zdobyć broń w Polsce

Jak legalnie zdobyć broń w Polsce

Cóż, najlepiej, jeśli masz możliwość uzyskać obywatelstwo np. Szwajcarii… Polska jest jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów w Unii Europejskiej pod względem wydawania pozwolenia na broń. Policyjne statystyki na grudzień 2014 (Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/50841,Bron-pozwolenia.html ) podają, że wydano prawie 200 tys. takich pozwoleń. Przy czym warto wziąć pod uwagę, że posiadacze broni mają często po kilka różnych pozwoleń na inne jej rodzaje: myśliwską, kolekcjonerską, sportową, bojową… Szacunki co do rzeczywistej liczby osób, mieszkających w Polsce, mających pozwolenie na broń, sięgają 100 tys. To ok. dwukrotnie mniej niż 10 lat temu.

Jednocześnie pojawia się coraz więcej głosów obywateli zaniepokojonych tym stanem rzeczy. Wbrew powszechnemu mniemaniu, że zwiększenie dostępu do broni palnej stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa np. dzieci w szkołach, klientów kawiarni, zwykłych przechodniów itp., statystyki prowadzone w różnych miejscach na świecie jednoznacznie pokazują, że przestępczość w krajach o ułatwionym dostępie do broni palnej (np. USA, Szwajcaria) jest znacząco niższa niż w krajach, które ten dostęp reglamentują. Taki trend jest obserwowany również w Polsce.

Aby uzyskać pozwolenie na broń nad Wisłą, trzeba mieć ukończone 21 lat (ewentualnie 18, jeśli potrzebujesz broni do celów sportowych lub łowieckich i jeśli wnioskuje o to uprawniona organizacja) i posiadać stały adres zamieszkania w Polsce. Trzeba pomyślnie zdać testy psychologiczne, które wykażą, czy masz zdolność psychofizyczną do posługiwania się bronią. Należy również odbyć szkolenie strzeleckie. O pozwolenie na broń mogą się ubiegać wyłącznie osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu. Jednym z najmniej obiektywnych i najczęściej krytykowanych kryteriów jest uznanie przez odpowiedni organ Policji, że okoliczności (np. potrzeba ochrony przed określonym zagrożeniem) podane przez petenta uzasadniają wydanie pozwolenia.

Jeśli spełni się te wymagania należy przystąpić do gromadzenia dokumentów. Przede wszystkim należy wypełnić wniosek kierowany do odpowiedniego komendanta wojewódzkiego Policji. Opisujemy w nim cel posiadania broni: np. ochrona osobista, cele łowieckie, kolekcjonerskie, szkoleniowe, do ochrony osób i mienia itp. Najczęściej (dane na grudzień 2014) broń jest wydawana do celów łowieckich i sportowych. Jeśli potrzebujemy broni do ochrony osobistej, musimy wskazać zagrożenie, które jest przyczyną naszej chęci posiadania broni. Realność tego zagrożenia musi być potwierdzona przez Policję.

Potrzebujemy również orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego naszą psychofizyczną zdolność do posługiwania się bronią oraz orzeczenia psychologicznego. Te orzeczenia trzeba odnawiać co 5 lat. Wydać je mogą tylko uprawnieni specjaliści wpisani do wykazów dostępnych na stronach komend Policji. Koszt takich badań to ok. 400 zł. Pozostałe dokumenty to zdjęcia, dowód opłaty (242 zł), ewentualnie odpowiednie zaświadczenia z Polskiego Związku Łowieckiego lub organizacji sportowych.

W pewnych przypadkach trzeba też zdać specjalny egzamin (z teorii i praktyki) organizowany przez komisję z komendy woj Policji (od 100 do 1150zł). W ciągu 5 dni od nabycia broni należy ją zarejestrować.

Czasochłonna procedura i wysokie koszty, przy ciągłej niepewności co do ostatecznego wyniku całego przedsięwzięcia, sprawiają, że maleje liczba chętnych ubiegających się o pozwolenie na broń. Jednocześnie jednak rośnie liczba organizacji paramilitarnych rozsianych po całym kraju, a przynależność do nich staje się modna. Może doczekamy zmian w systemie dostępu do broni?

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.