Nowa płaca minimalna za godzinę od 2017 roku. 12zł za godzinę minimum.
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Od 2017 roku zlecenie za nie mniej niż 12zł na godzinę

Od 2017 roku zlecenie za nie mniej niż 12zł na godzinę

Płaca minimalna dotyczy aktualnie wyłącznie etatowców. Na chwilę obecną nie ma żadnych ograniczeń w zakresie wysokości wynagrodzenia dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. To zmieni się od 1 stycznia 2017 roku. Podpisana w dniu 5 sierpnia br. przez prezydenta ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeni za pracę oraz niektórych innych ustaw przewiduje godzinową stawkę minimalną dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Od początku 2017 roku minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy lub świadczącego usługi również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wynosić 12 zł. Kwota ta przy tym co roku będzie automatycznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia dotychczas obowiązującą. To oznacza, że corocznie wraz ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dla etatowca, będzie rosła minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy.

Czy minimalna stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do każdej osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej? Otóż nie. Ustawa przewiduje szereg wyłączeń. Minimalna stawka godzinowa nie będzie stosowana w szczególności do:

– świadczących usługi na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

– umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.

Wyłączenia te pozwalają na stosowanie dotychczasowych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, którzy posiadają swobodę w decydowaniu o tym gdzie i kiedy wykonają zlecenie, a wynagrodzenie przysługuje im za rezultat ich pracy. Tak samo jeśli chodzi o usługi turystyczne. W szczególności opiekunów wycieczek nie dotyczy minimalna stawka godzinowa. Co ciekawe – nowa minimalna stawka godzinowa oczekuje na wejście w życie, a przedsiębiorcy już pytają jak uregulować stosunki, aby możliwe było jej niestosowanie przez nich.

Dla realizacji obowiązku zapłaty wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnej stawki godzinowej niezbędne jest ustalenie liczby godzin pracy w ramach danej umowy cywilnoprawnej. O to również zadbał ustawodawca. Ustawa nowelizująca przewiduje, że wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nie była niższa od wysokości minimalnej stawki godzinowej. W tym celu w umowie pomiędzy zlecającym a usługodawca należy określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Co w przypadku kiedy zlecający nie zaakceptuje tego wykazu roboczogodzin? Tego ustawodawca nie rozstrzyga, jednak niewątpliwie spory takie zostaną niejednokrotnie poddane pod rozstrzygnięcie sądowi.

Pełen tekst ustawy 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeni za pracę oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265

Anna Wijkowska
Radca Prawny. Uprzednio pracownik Wydziału Obsługi Prawnej ZUS. Miłośniczka literatury, sportu i kontaktu z naturą. Opiekun działu Pomocy Prawnej Papug.pl