Postępowanie spadkowe krok po kroku. Postępowanie spadkowe przed sądem czy notariuszem?
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Postępowanie Spadkowe : Krok po Kroku

Postępowanie Spadkowe : Krok po Kroku

Świadomość prawna Polaków w kwestii postępowania spadkowego i dziedziczenia nadal pozostaje znikoma, choć przeprowadzenie postępowania spadkowego jest niezbędne w celu rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w skład spadku. Z tej przyczyny warto przybliżyć tytułową tematykę, by ułatwić spadkobiercom uporządkowanie spraw majątkowych po zmarłym bliskim.

We wniosku należy wskazać:

Do dwóch koniecznych postępowań sądowych, jakie należy przeprowadzić po zmarłej osobie należą:

– postępowanie spadkowe, które umożliwi uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku po zmarłym,

– postępowanie o dział spadku pomiędzy spadkobiercami.

Postępowanie spadkowe – przed sądem, czy u notariusza?

Istnieją dwie drogi przeprowadzenia postępowania spadkowego. Pierwszą z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który przeprowadzi w trybie nieprocesowym postępowanie spadkowe, zakończone postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast druga, to osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia.

Postępowanie spadkowe przeprowadzone w sądzie jest znacznie tańsze, jednak cała sprawa będzie prawdopodobnie trwała znacznie dłużej niż wizyta u notariusza. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie, może wnieść każdy ze spadkobierców. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku, jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Spadkobierca, który złoży wniosek, będzie występował w sprawie w charakterze wnioskodawcy. Natomiast pozostali spadkobiercy będą uczestnikami postępowania. W postępowaniu spadkowym powinny wziąć udział zarówno osoby, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi.

– imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, a także imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestników postępowania);

– imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce jego śmierci, a także ostatnie miejsce jego zamieszkania;

– akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców.

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł. Jeżeli jednak w jednym wniosku wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, trzeba zapłacić wielokrotność tej sumy.

Ponadto uzyskanie odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzeniem prawomocności wymaga uiszczenia opłaty w wysokości  6 zł za stronę. Należy pamiętać, iż sąd nie wysyła stronom odpisów postanowień z urzędu, należy wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.

We wniosku należy wskazać:

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym to postanowieniu, zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców spadku. Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sąd nie zajmuje się analizowaniem tego, jakie składniki majątkowe wchodziły w skład spadku, ani nie będzie także dokonywał podziału składników masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.

Ustalenie tego, co wchodziło w skład masy spadkowej i dokonanie podziału poszczególnych składników masy spadkowej, następuje w kolejnym etapie postępowania, a więc podczas sprawy o dział spadku (szczegóły w dalszej części artykułu).

Drugą drogą uzyskania stwierdzenia praw do spadku, jest udanie się do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to metoda zdecydowanie szybsza, ale jednocześnie o wiele droższa. Przede wszystkim jednak  pamiętać należy, że notarialny akt poświadczenia dziedziczenia
to instytucja, z której spadkobiercy  skorzystać mogą jedynie  w sytuacjach niespornych. Obowiązkowym więc warunkiem przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza, jest osobiste stawiennictwo jednocześnie wszystkich spadkobierców.

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza niezbędne są następujące dokumenty:

– akt zgonu, numer PESEL  i ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;

– odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku tych, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko – odpisy skrócone aktów małżeństwa;

– testament spadkodawcy, jeżeli taki istnieje;

– informacja o wszystkich nieruchomościach, których właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem wieczystym /uprawnionym / współuprawnionym był spadkodawca, poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości i sądu, który tę księgę prowadzi.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Koszty związane z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia zależą od liczby osób stających do aktu oraz od zakresu czynności dokonywanych przez notariusza i wynoszą za:

 1. protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 2. protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku (jeżeli od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie upłynęło sześć miesięcy, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone) – 50 zł od każdej osoby składającej oświadczenie,
 3. protokół dziedziczenia – 100 zł,
 4. akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł,
 5. wypisy – w zależności od ich liczby oraz liczby stron (strona – 6 zł).

W celu wyliczenia dokładnego wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, zalecany jest kontakt z konkretną kancelarią notarialną.

Dział spadku, czyli podział rzeczy wchodzących w skład spadku pomiędzy spadkobierców

W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej, miedzy innymi zaliczając na tę rzecz otrzymane przez spadkobierców darowizny. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami oraz określenie w jaki sposób ten podział nastąpi, np. ustalenie zasad spłat, ustalenie warunków obejmujących zniesienie współwłasności. Jest to najtrudniejszy i dość konfliktowy moment fizycznego podziału masy spadkowej, który wymaga wiedzy prawnej i podatkowej tak, aby sposób podziału między spadkobiercami był zgodny z ustawą i wolą spadkodawcy, a jednocześnie nie był dla żadnej ze stron krzywdzący.

Umowa o dział spadku

Dział spadku można przeprowadzić umownie – gdy wszyscy spadkobiercy zgadzają się na wspólny podział – a w braku umowy o podziale zadecyduje sąd. Dział spadku dokonany w drodze umowy, jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje zgodna wola współspadkobierców. W przypadku jej braku, działu spadku dokonuje sąd. Zgoda wszystkich współspadkobierców musi istnieć nie tylko w kwestii dokonania samego działu, lecz również w kwestii tego, w jaki sposób dział spadku ma być dokonany. Stronami umowy są w takim przypadku wszyscy współspadkobiercy. Jeżeli, choćby jeden ze spadkobierców, nie wyrazi zgody na dokonanie umownego działu spadku, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

Przed sądem

Celem postępowania działowego jest przede wszystkim dokonanie podziału fizycznego majątku spadkowego, czyli określenie sched spadkowych poszczególnych spadkobierców. Zasadniczo sąd dąży do ugodowego dokonania podziału spadku. Dział spadku powinien obejmować cały majątek spadkowy, dlatego też wniosek o dział spadku powinien dotyczyć całego majątku.

Sąd może dokonać działu spadku na trzy sposoby:

1. Przez podział fizyczny przedmiotów wchodzących w skład spadku, co oznacza,
że poszczególne przedmioty zostają podzielone i przyznane spadkobiercom według wielkości ich udziałów w spadku. Jeżeli nie doprowadzi to do zniszczenia rzeczy, można również podzielić pojedynczą rzecz wchodzącą w skład spadku. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych spadkobierców, jeżeli nie da się podzielić spadku tak, aby wartość przedmiotów przyznanych spadkobiercom była równa udziałowi w spadku;

2. Przez przyznanie niektórych przedmiotów ze spadku jednemu albo kilku spadkobiercom z ustaleniem obowiązków spłat na rzecz pozostałych spadkobierców lub bez takich spłat;

3. Przez podział cywilny składników majątkowych, co oznacza sprzedaż majątku spadkowego i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy spadkobierców, według wielkości ich schedy spadkowej.

Dział spadku powoduje skutki prawne i faktyczne. Skutki prawne polegają przede wszystkim na tym, że do majątków osobistych poszczególnych spadkobierców wchodzą przyznane im prawa majątkowe. Zmienia się także odpowiedzialność za długi spadkowe. Od chwili działu spadku, każdy z dotychczasowych współspadkobierców odpowiada za długi samodzielne, w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału. Skutki faktyczne polegają na tym, że majątek objęty dotychczas wspólnością, przestaje istnieć jako całość.

Nie ma ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o dopełnienie formalności związanych z przeprowadzeniem spraw spadkowych – tj. poświadczenie dziedziczenia przez notariusza lub wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Jakkolwiek spadkobiercą staje się wraz z otwarciem spadku – pozostaje kwestia ustalenia udziałów w majątku. Nawet jeśli jednak spadkobierca jest jeden i tak nie może rozporządzać niektórymi przedmiotami wchodzącymi w skład spadku, dopóki nie zostanie przeprowadzone całe postępowanie spadkowe.

Dotyczy to głównie przedmiotów rejestrowanych, a więc m.in.:

 1. samochodów – w karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym figuruje zmarły – aby to zmienić konieczne jest postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku;
 2. nieruchomości – w księdze wieczystej i w rejestrze gruntów nadal figuruje zmarły;
 3. udziały w spółce z o.o. – właściciel figuruje w KRS – aby to zmienić również konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku.

Koszty związane z działem spadku

W przypadku dokonania umownego działu spadku u notariusza w formie aktu notarialnego – koszty naliczane są według taryfy notarialnej – natomiast w przypadku braku zgody wszystkich spadkobierców, należy wystąpić na drogę postępowania sądowego – wówczas opłata od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności wynosi 1000 zł.

Korzyści płynące z przeprowadzonego postępowania spadkowego

Im wcześniej przeprowadzi się postępowanie, tym szybciej można uzyskać dostęp do środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w portfelu akcji, czy na rachunku OFE spadkodawcy. Wszystkie instytucje i urzędy wymagają w tym celu odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Brak postępowania spadkowego utrudnia regulację wielu czynności administracyjnoprawnych
w których figurował zmarły. Akt zgonu nie jest wystarczający. Dotyczy to w szczególności przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku mieszkania lokatorskiego.

Z uwagi na powyższe, warto zadbać, aby w odpowiednim czasie zostało przeprowadzone całe postępowanie spadkowe po zmarłej osobie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: pytania@papug.pl

Dominika Peżyńska
Adwokat. Specjalista ds. windykacji oraz prawa bankowego. Wielbicielka kryminału, dobrego kina i Mazur. Opiekun działu reprezentacji w sądzie Papug.pl
 • Leon Zawodowiec

  witam
  Brat mój zrzekł się prawa dziedziczenia , a zmarł nasz ojciec czy może mi w tym przypadku szkodzić??????

 • Bobi

  Ale żeby sobie w taki sposób ułatwić życie, trzeba mieć na to pieniądze. W społeczeństwie, gdzie na przyszłą emeryturę w swoim zakresie, oszczędza tylko około 5% osób, trudno wymagać, by ludzi było stać na prawnika.

 • apporve

  W dniu 2016-08-15 o 10:59, Disqus pisze:

 • Gość

  Nie ma co się pastwić nad Amandą. Ma rację, najlepiej jak takimi sprawami zajmują się specjaliści. A to, że większości osób na to nie stać, to już zupełnie inna kwestia.

  • Bobi

   Zgadzam się, przecież gdybyśmy mieli pieniądze, to każdy wolałby takie sprawy załatwiać przez adwokata. Zresztą na zachodzie jest to normalne, że większość osób nie łamie sobie głowy nad zawiłościami prawa, bo ma swojego prawnika. Niestety w Polsce, ten kto ma prawnika, jest już uznawany prawie za bogacza.

 • Tomi

  A nie narzekamy?

  • szym

   Narzekamy, oj narzekamy. To przecież nas sport narodowy:)

   • Bobi

    Czy ja wiem, może i faktycznie Polacy trochę za bardzo narzekają, ale niestety w większości przypadków jest to w pełni uzasadnione. Narzekamy, bo porostu nie powodzi nam się zbyt dobrze, a to rodzi frustracje.

 • Tomi

  Warto było by też coś wspomnieć o odrzuceniu spadku, bo to też ważny temat.

  • Kris

   Tomi, rozwiniesz temat, czy mam szukać w necie?

   • Tomi

    Jeśli chcesz odrzucić spadek, bo boisz się, że jego wartość przekracza zobowiązania, to możesz u notariusza odrzucić spadek (masz na to pół roku). Koszt – 50 zł.

    • Kris

     Fajna opcja, i cena całkiem znośna, wręcz symboliczna:)

 • Norek

  Prawo spadkowe w Polsce jest zdecydowanie zbyt skomplikowane i to zupełnie niepotrzebne. Co prawda, co jakiś czas, jest jego nowelizacja i są wprowadzane jakieś ułatwienia, ale niewiele to zmienia.

  • szym

   A na całej ten skomplikowane procedurze zarabiają notariusze.

 • szym

  Uff… ciekawy, ale trudny temat. Tylko dla tych, którzy akurat mają taki problem.

  • Amanda

   Zgadzam się, dlatego tymi sprawami zajmuje się mój prawnik. I każdemu polecam, takie rozwiązanie.

   • AAluniaa86

    Niestety nie każdego stać na takie rozwiązanie. Większość z nas musi polegać tylko na swoim rozsądku.

   • Wąski

    Amanda, jak ty mnie zaimponowałaś w tej chwili…

 • AAluniaa86

  To jest wiedza, którą człowiek powinien wynosić ze szkoły. Bardzo dobry i wartościowy artykuł.

  • Patka

   Otóż to. + wypełnienie rozliczeń podatkowych, samo działanie gospodarek, obroty pieniądza i np. takie prawo spadkowe, bo ja do dziś po kilkunastu latach czekam na moment aż przyda mi się w normalnym życiu trygonometria.

   • szym

    Prawo i ustawy się tak często zmieniają, że nie widzę sensu by uczyć tego w szkołach.

    • AAluniaa86

     To prawda, jednak gdy ma się podstawową wiedzę, łatwiej później ogarnąć zmiany. Poza tym ma się ogólne pojęcie, co, gdzie, kiedy i jak trzeba załatwić, z czym wiele dorosłych osób ma problem.

     • szym

      Niby prawda, ale czasami może powstać już zupełny mętlik w głowie. Lepiej zgłębiać temat, gdy się ma taką potrzebę.

 • Kris

  Oto i nasza rzeczywistość, wszystko kosztuje (i to słono), nawet otrzymanie spadku.

  • Martini

   Instytucje żerujące, czyhające i na problemach ludzkich zarabiające.

   • Norek

    Nie był bym taki krytyczny co do notariuszy i innych fachowców. To nie ich wina, że prawo w Polsce jest skomplikowane i trudne do zrozumienia dla zwykłego człowieka. Oni mają wiedzę i uprawnienia, które mają swą cenę – tak wygląda kapitalizm w czystej formie.

    • AAluniaa86

     Zgadza się. Dopiero byśmy narzekali jakby takich ludzi nie było.

     • Kris

      Nie chodzi mi o sam fakt istnienia notariuszy, tylko o to, że ich usługi są za drogie. W dodatku mają wyznaczoną cenę minimalną, poniżej której nie wolno im zejść. Czyli brak tu zdrowej konkurencji.