Jaka stawka VAT, pośrednictwo praw autorskich 8% vat czy 23% vat
© Can Stock Photo / MrKornFlakes

Strona główna / Prawa autorskie: stawka VAT 8% czy 23%

Prawa autorskie: stawka VAT 8% czy 23%

Ustawa o VAT zawiera katalog usług, które mogą korzystać z preferencyjnych stawek. W ten sposób Państwo chce promować szczególnie istotne z perspektywy społeczeństwa usługi, żeby ich koszt był niższy przynajmniej o wartość obniżonego VAT. Jedną z kategorii, która może korzystać z obniżonej 8 procentowej stawki są usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Usługi te polegają na stworzeniu pewnego dzieła, projektu, pracy, która objęta byłaby prawami autorskimi. Warto wskazać, że w obecnym stanie bardzo wiele rzeczy może być objętych prawem autorskim, a zasadniczą rolę w tym aspekcie odgrywa prawidłowo sporządzona umowa. W konsekwencji powyższego wiele firm zastanawia się nad modelem biznesowym polegającym na zatrudnianiu (zrzeszaniu) twórców lub artystów i następnie odsprzedawaniu ich dzieł korzystając z obniżonej stawki VAT. Kwestia ta jest jednak bardzo ryzykowna i organy podatkowe mogą uznać, że spółka jest de facto pośrednikiem i nie przysługuje jej prawo do skorzystania z obniżonej stawki VAT.

Takie stanowisko wynika między innymi z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21-10-2016 r. nr IBPP2/4512-572/16-2/BW, w której organ uznał, że honoraria przysługujące architektom są opodatkowane 8-proc. stawką podatku. W konsekwencji gdy licencje sprzedaje ktoś inny, musi zapłacić 23-proc. VAT. Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna będąca autorem utworu. Jeżeli utwór powstaje w ramach funkcjonowania określonej osoby prawnej, np. spółki z o.o., to de facto jest on kreowany przez osoby fizyczne przez tę osobę prawną zatrudnione. Organ wskazał, że: Na podstawie zawartej z architektem umowy (zlecenia) na wykonanie projektu wnętrza będzie Wnioskodawcy przysługiwało autorskie prawo majątkowe do projektu stworzonego przez architekta. Jednakże nie będzie Mu przysługiwało autorskie prawo osobiste, a w szczególności prawo do autorstwa utworu (projektu). Niespełniona więc będzie przesłanka do uznania Wnioskodawcy za twórcę w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Do możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku organy podchodzą różnorodnie. W przedstawionej powyżej sytuacji spółka chciała jedynie pośredniczyć w sprzedaży usług wykonywanych przez architektów, którzy dodatkowo byliby zatrudniani jedynie na podstawie umów zlecenia. Spółka w celu skorzystania z obniżonej stawki mogła w nieco inny sposób ukształtować swój model biznesowy. Jedna z opcji zakłada, że spółka mogła wprowadzać zmiany, nawet drobne, które prowadziłyby do powstania zupełnie innego dzieła. Wtedy praca przygotowana przez architekta, który przekazał prawa autorskie spółce oraz ewentualne (nawet małe) zmiany spółki mogłyby prowadzić do powstania nowego dzieła i w konsekwencji spółka przy sprzedaży mogłaby korzystać z obniżonej stawki VAT. Kolejny sposób to zatrudnienie twórców/artystów na podstawie umowy o pracę, która musiałaby być odpowiednio ukształtowana, tak żeby spółka nie była tylko pośrednikiem, ale sprzedawcą usług.

Podsumowując warto jest przed rozpoczęciem biznesu zastanowić się nad jego funkcjonowaniem. Można w tym celu skorzystać z pomocy doradców, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz skierują działania firmy na prawidłowe tory, tak, żeby była również efektywna podatkowo. Może to przynieść także spore oszczędności finansowe.

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl