zasady dostępu do informacji ściśle tajnych poufnych i zastrzeżonych
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / ŚCIŚLE TAJNE

ŚCIŚLE TAJNE

System dostępu do najtajniejszych danych reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Opisuje ona kilka zasad bezpiecznego z nich korzystania i przechowywania.

Główne punkty sprowadzają się do tych: po pierwsze – dostęp do informacji niejawnych jest ograniczony wyłącznie dla  osób uprawnionych do pracy z informacjami o określonej klauzuli tajności; po drugie –  przetwarzanie informacji może zachodzić tylko w takich warunkach, które gwarantują ochronę przed nieuprawnionym ich ujawnieniem; po trzecie – wobec każdej klauzuli tajności należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Do informacji niejawnych mają więc dostęp wybrane osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie i pozytywnie przeszły procedurę uzyskiwania pozwolenia, czyli dysponują tzw. poświadczeniem bezpieczeństwa.

Ochrona informacji niejawnych jest bardzo istotna ze względu na interes państwa i obywateli. Ze względu na ten interes wyróżnia się kilka stopni tajności: najcięższe są klauzule: ściśle tajne (chroniące przed ryzykiem np. zagrożenia bezpieczeństwa lub niepodległości Polski, albo osłabienia jej obronności), potem –  tajne (chronią przed np. zagrożeniem pogorszenia stosunków międzynarodowych Polski, istotnym zakłóceniem funkcjonowania organów ścigania), dalej – poufne (związane m.in. z porządkiem publicznym, czy stabilnością systemu finansowego Polski) i na koniec – zastrzeżone (inne zagrożenia).

Ochrona dotyczy również wymiany informacji niejawnych międzynarodowych – za funkcjonowanie zasad bezpieczeństwa w tej kwestii odpowiada szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który od 2011 roku pełni funkcję krajowej władzy bezpieczeństwa. Aby uzyskać dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych należy przejść (powtarzane potem co 5 lat) szkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony takich informacji.

Za ochronę informacji niejawnych krajowych odpowiada również ABW. Dlatego, jeśli istnieje podejrzenie, że osoba, która ma dostęp do informacji niejawnych, nie gwarantuje zachowania tajemnicy, ABW wszczyna wobec niej postępowanie kontrolne sprawdzające. Postępowanie może również rozpocząć pełnomocnik ochrony jednostki zatrudnienia tej osoby.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.