Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen lepsza kontrola większe bezpieczeństwo
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen: lepsza kontrola = większe bezpieczeństwo?

Zmiany w Systemie Informacyjnym Schengen: lepsza kontrola = większe bezpieczeństwo?

Aby legalnie przekroczyć wschodnią granicę Polski, obywatele państw spoza strefy Schengen muszą przejść specjalną kontrolę, w której okazują dokumenty uprawniające ich do podróży (np. wizę) i są sprawdzani w międzynarodowej bazie danych pod kątem ich wiarygodności i ewentualnej przeszłości przestępczej.

Do strefy Schengen należą obecnie: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, a spoza UE: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. Na granicach wewnętrznych tych państw zniesiono kontrole, wprowadzono wspólną politykę wizową i zwiększono zakres współpracy między jednostkami policji. Zewnętrzne granice pozostały oczywiście kontrolowane.

Aktualnie różne bazy danych gromadzą informację o osobach „budzących wątpliwości”, które mogłyby być zatrzymane na zewnętrznej granicy Schengen lub wewnątrz UE. Największą bazą danych jest System Informacyjny Schengen (SIS). Są tam gromadzone dane potrzebne do identyfikacji danej osoby (również odciski palców, zdjęcia) oraz informacje o tym, jak postąpić wobec zatrzymanego.

Do SIS np. wpisuje się cudzoziemców, którym odmówiono pobytu lub wstępu do jakiegoś państwa Schengen, którzy są poszukiwani z nakazem aresztowania, osoby zaginione, osoby którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, cudzoziemcy, którzy nie płacili wymaganych podatków lub którzy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Każdy cudzoziemiec ma prawo do informacji o tym, czy jego dane osobowe są wpisane do SIS czy nie. Aby się tego dowiedzieć – w Polsce – zainteresowany musi złożyć pisemny wniosek do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

W związku z listopadowymi zamachami w Paryżu i próbą zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Starego Kontynentu, stwierdzono, że praktyczne działanie mechanizmów SIS nie jest idealne. Stąd pomysł Komisji Europejskiej dotyczący czasowego wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach. Projekt zmiany kodeksu granicznego Schengen ma być przedstawiony przed końcem roku przez UE. Już dziś wiadomo, że znajdzie się w nim zapis o usprawnieniu systematycznej kontroli na granicach – również w odniesieniu do obywateli UE (w zależności od ich krajów podróży). Plany obejmują również wzmocnienie współpracy między Interpolem i Europolem oraz udostępnienie ich baz danych służbom granicznym.

Nasze służby graniczne wraz z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji już od dawna prowadzą działania mające na celu skuteczniejszą ochronę granic, m.in. uczestnicząc w projekcie: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.