Z pojęciem cen transferowych nie stykają się przedsiębiorcy działający tylko na rynku krajowym. Ma ono jednak duże znaczenie dla firm tworzących grupy międzynarodowe. Czym dokładnie są ceny transakcyjne – transferowe?

Cena transferowa – definicja

Cenami transferowymi, inaczej także transakcyjnymi jest rodzaj cen używanych podczas transakcji między podmiotami powiązanymi, najczęściej wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej.

Takie ceny transferowe stosowane są do sprzedawanych i kupowanych towarów, usług, wartości niematerialnych oraz prawnych pomiędzy członkami jednej grupy.

Umiejętne ustalenie cen transakcyjnych pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej – umożliwiają one wtedy zredukowanie obciążeń podatkowych. Z drugiej jednak strony niewłaściwie zaplanowana polityka cenowa może spowodować zainteresowanie organów podatkowych i nałożenie sankcji.

Czym są podmioty powiązane?

Podmiotami powiązanymi nazywa się te podmioty, które są pomiędzy sobą związane poprzez wspólny kapitał albo osobę. Najczęściej ceny transakcyjne odnoszą się wtedy do spółki matki oraz jej spółek sióstr oraz córek działających w innych krajach.

Zazwyczaj siedziba takiej grupy znajduje się w raju podatkowym. Wtedy może ona czerpać dodatkowe korzyści z optymalizacji podatkowej, ponieważ obciążenia w krajach będących rajami podatkowymi są niższe.

Obowiązek dokumentacji cen transferowych

W większości krajów wchodzących do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) stosuje się przepisy mające na celu kontrolowanie cen transferowych tak, aby były on zgodne z cenami rynkowymi. Ma to zapobiegać sytuacji, gdy ceny transferowe w jednej grupie kapitałowej będą ustalane na poziomie niekorzystnym dla innych przedsiębiorców.

Po przekroczeniu określonych limitów transakcyjnych konieczne jest dokumentowanie cen transferowych i przekazywanie wyników odpowiednim organom.

Kontrola podatkowa i sankcje

W przypadku, gdy kontrola podatkowa w firmie stosującej niezgodne z przepisami ceny transakcyjne wykaże nieprawidłowości, naraża się ona na nałożenie sankcji.

Sankcje nakładane przez organy podatkowe to sankcje podatkowe oraz karno-skarbowe. Jedną z nich jest naliczenie podatku od wartości rynkowej towaru lub usługi.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.