darowizna na rzecz kościoła a odliczenie od podatku dochodowego problemy
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Błąd Kościoła może dużo kosztować

Błąd Kościoła może dużo kosztować

Podatnicy mogą skorzystać z wielu odliczeń w celu pomniejszenia wysokości dochodu. Jednym z nich jest możliwość przewidziana w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w związku art. 26 ust. 6d i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że:

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Oznacza to, że powyżej wymieniona ulga podatkowa ma charakter warunkowy. Skorzystanie z niej, uzależnione jest od przedstawienia:

– pokwitowania odbioru darowizny;

– w okresie dwóch lat od darowizny sprawozdania z przeznaczenia jej na działalność charytatywno – opiekuńczą (dokumentującego rzeczywiste przeznaczenie darowizny).

Organy podatkowe, w czasie weryfikacji prawa podatnika do skorzystania z tej ulgi, analizują  zarówno pierwszą jak i drugą przesłankę. Przekonał się o tym przedsiębiorca, który utraci całą preferencję w PIT w wysokości 163 tys. zł (Wyrok NSA z 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2397/14). W tej sprawie NSA poparł organ podatkowy wskazując jednocześnie, że jeżeli w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że określony w sprawozdaniu cel nie został zrealizowany, podatnik nie ma w tym zakresie prawa do odliczenia od dochodu i w związku z tym powinna zostać wydana decyzja określająca prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, tj. bez uwzględnienia ulgi podatkowej. Pocieszające dla podatnika jest to, że kwotę tą będzie musiał zapłacić do urzędu bez odsetek, ponieważ NSA uznał, że w takiej sytuacji odsetki naruszałyby zasadę sprawiedliwości.

Wyrok ten jest przestrogą dla osób przekazujących darowizny dla kościoła Katolickiego na cele charytatywno – opiekuńcze, które chcą je odliczyć od dochodu. W takiej sytuacji konieczne jest potwierdzenie czy rzeczywiście te środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Kwestię tę warto zabezpieczyć w drodze spisania umowy darowizny, określającej, że jeżeli środki nie zostaną wydatkowane na określone cele darowizna podlega zwrotowi. W przeciwnym wypadku ciężko będzie odzyskać zwrot darowizny, a dokonane uprzednio odliczenie będzie skorygowane i w konsekwencji podatnik będzie musiał zapłacić podatek.

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl