Co zrobić ze znalezionym portfelem. Nieznany właściciel.
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Co zrobić ze znalezionym portfelem?

Co zrobić ze znalezionym portfelem?

Jak czasem donoszą media, osoby które znalazły portfele ze znaczną ilością gotówki, najczęściej zwracają je właścicielom lub zgłaszają się z nimi na policję. Kierują się one przy tym własnym sumieniem oraz uczciwością. A co nakazuje zrobić w takiej sytuacji prawo?

UCZCIWY ZNALAZCA

Zgubienie przez właściciela rzeczy, w tym przypadku portfela, nie uprawnia innych osób do jej zawłaszczenia. Osoba która znajdzie portfel, powinna dochować tzw. obowiązku uczciwego znalazcy. Oznacza to, że w przypadku gdy znalazca nie wie kim jest właściciel rzeczy i nie zna jego adresu, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy, tj. zgłosić się na policję lub udać do Biura Rzeczy Znalezionych. Do organu przechowującego znalazca powinien oddać na przechowanie cały znaleziony portfel wraz ze znajdującymi się w nim dokumentami i pieniędzmi. Inne znalezione rzeczy obywatel jest zobowiązany oddać tylko na żądanie tego organu. Biura Rzeczy Znalezionych organizowane są przez starostwa powiatowe.

ZNALEZIONE DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI

Natomiast znalezione dokumenty tożsamości lub dokumenty wojskowe należy oddać najlepiej najbliższej jednostce policji. Organy przechowujące są również właściwe do przechowywania rzeczy znalezionych oraz do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Jednak w przypadku, gdy portfel zostanie znaleziony w budynku publicznym albo innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności, np. w wagonie kolejowym, na statku czy innym środku transportu publicznego, znalazca obowiązany jest powiadomić o znalezieniu i oddać portfel wraz z całą jego zawartością zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu zarządcy danego środka transportu publicznego (np. za pośrednictwem kierowcy autobusu, kierownika pociągu czy kapitana statku).

PRAWO DO ZNALEŹNEGO

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie oddanej rzeczy powinno być stwierdzone w wydanym znalazcy poświadczeniu. Ponadto, znalazcy należy się znaleźne, w wysokości równej jednej dziesiątej wartości znalezionej rzeczy. Znalazca chcąc otrzymać znaleźne powinien skierować swoje roszczenie bezpośrednio do właściciela znalezionej rzeczy, jeśli udało mu się go zidentyfikować. Jeśli natomiast oddał rzecz do właściwego organu przechowującego, powinien zastrzec swe żądanie w zawiadomieniu o znalezieniu rzeczy.  Takie  zgłoszenie żądania do właściwego organu jest skuteczne wobec właściciela rzeczy. Brak zgłoszenia żądania znaleźnego w stosunku do organu przechowującego nie wyłącza jednak możliwości kierowania roszczenia już bezpośrednio w stosunku do właściciela portfela. Znalazca musi zgłosić właścicielowi portfela żądanie znaleźnego najpóźniej w chwili wydania mu rzeczy przez organ przechowujący.

Rzeczy, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od ich znalezienia stają się własnością Skarbu Państwa. Jeżeli rzecz znaleziona stała się własnością państwową, znaleźne wypłaca znalazcy organ przechowujący.

Dominika Peżyńska
Adwokat. Specjalista ds. windykacji oraz prawa bankowego. Wielbicielka kryminału, dobrego kina i Mazur. Opiekun działu reprezentacji w sądzie Papug.pl