jakie formalności przy zakładaniu ngo
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Mniej formalności dla NGO

Mniej formalności dla NGO

Nowelizacja ustawy o rachunkowości powstała z potrzeby dostosowania przepisów do dyrektyw UE oraz do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Ustawodawcy skupili się głównie na uproszczeniu formalności związanych ze sprawozdaniami finansowymi dla organizacji pozarządowych. Obowiązki sprawozdawcze od 2016 r., staną się uzależnione od wielkości organizacji, czyli wysokości jej rocznych przychodów.

Nowa regulacja wyróżnia cztery typy jednostek. Zarządzający NGO, decydując się na przynależność do danej kategorii, wybierają jednocześnie stopień uproszczenia księgowości.

Bez uproszczeń pozostaje funkcjonująca już kategoria, obejmująca jednostki prowadzące księgowość według pełnych zasad ustawy o rachunkowości. Dotychczas była to opcja powszechna dla wszystkich, którzy nie włączali się do jednostek mikro. Tu prowadzi się pełną księgowość. Jeśli NGO nie podejmie żadnej decyzji o przynależności do innej grupy, automatycznie trafia do tej szuflady.

Nowela wprowadza rozróżnienie na jednostki małe i jednostki mikro, które będzie obowiązywał uproszczony wzór sprawozdania finansowego. Do tych kategorii można się zaliczyć przez podjęcie decyzji zgodnej ze statutem danej organizacji, np. uchwały zarządu. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić: nie wolno przekroczyć dwóch lub trzech z podanych wartości za poprzedni rok obrotowy. Dla jednostek małych jest to a) 17 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu, b) 34 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży, c) 50 osób dla średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Dla jednostek mikro progi wynoszą odpowiednio: a) 1,5 mln zł,  b) 3 mln netto ze sprzedaży, c) 10 osób.

Pojawia się też nowa szuflada – jednostka prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Przynależność do tej kategorii skutkuje wieloma uproszczeniami i brakiem konieczności prowadzenia pełnej księgowości (zamiast tego jest książka przychodów i rozchodów) oraz zwolnieniem z obowiązku składania rocznego sprawozdania finansowego. W tej opcji wiele zależy od decyzji samej organizacji – czy prowadzić np. ewidencję kasy, funduszu statutowego itp.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.