Ilustracja: dollarphotoclub

Strona główna / Jakie korzyści daje testament notarialny?

Jakie korzyści daje testament notarialny?

Dokładne wyłożenie naszej ostatniej woli co do majątku najlepiej zrobić w formie testamentu notarialnego. Co dzieje się po spisaniu takiego testamentu?

Testament notarialny sporządzamy, jeśli chcemy, żeby po naszej śmierci majątek został podzielony inaczej niż to przewiduje tryb ustawowy. Notariusz pomoże nam prawidłowo spisać ostatnią wolę, co po otwarciu testamentu ułatwi sprawny i bezkonfliktowy podział majątku.

Co po spisaniu takiego testamentu może dalej zrobić spadkodawca? Najwygodniej jest go zarejestrować w Elektronicznym rejestrze testamentów, do którego dostęp mają wyłącznie notariusze. Po śmierci spadkodawcy notariusz ma obowiązek złożenia testamentu w sądzie. I mamy „problem” z głowy.

Forma notarialna ma jeszcze jedną zaletę. W przeciwieństwie do testamentu pisanego własnoręcznie, tu można rozporządzić poszczególnymi elementami majątku (np. przydzielić samochód przyjacielowi). Robi się to w ramach tzw. zapisu windykacyjnego. Zapisobierca windykacyjny nabywa dany przedmiot z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie trzeba przechodzić żadnych skomplikowanych procedur związanych z dzieleniem majątku.

Co dzieje się po otwarciu testamentu?

Jeśli wszyscy spadkobiercy chcą przyjąć majątek, a nikt inny, kto ustawowo by go dziedziczył, nie rości sobie do niego pretensji, nie trzeba udawać się do sądu, wszystkie zaświadczenia można załatwić przez notariusza.

Aby dopełnić formalności, zapisobierca windykacyjny musi udać się do notariusza lub wystąpić do sądu o wydanie postanowienia o nabyciu spadku. Oczywiście, jeśli okaże się, że rzecz, którą spadkodawca zapisał w testamencie, nie należała do niego, zapis windykacyjny jest nieważny.

A co jeśli majątek, który nabywa spadkobierca jest zadłużony?

Może on zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze w przeciągu 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o otrzymaniu spadku może złożyć oświadczenie woli o odrzuceniu spadku (jeśli nic w tym czasie nie zrobi, spadek zostaje automatycznie przez nas przyjęty). Po drugie może przyjąć spadek i wziąć na siebie odpowiedzialność za długi. Niekoniecznie zostaje z nimi sam, bo po podziale spadku zapisobiorcy odpowiadają za długi wraz ze spadkobiercami proporcjonalnie do wartości spadku, który otrzymali…

I na koniec – spadkobiercy i zapisobiorcy windykacyjni są zobowiązani do zapłaty podatku od otrzymanego spadku. Z tego podatku SĄ ZWOLNIENI członkowie najbliższej rodziny, czyli małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie , pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie zapłacą oni tego podatku pod warunkiem, że w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu dot. nabycia spadku zgłoszą go oni do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.