Zgłoszenie wierzytelności to jedyna szansa na dochodzenie swoich praw, gdy dłużnik ogłasza upadłość. Należy wykonać zgłoszenie na piśmie i skierować do syndyka upadłościowego wyznaczonego w danym postępowaniu. Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności – jak wypełnić?

Prawo upadłościowe bardzo dokładnie określa, jak powinno zostać wypełnione Zgłoszenie wierzytelności. W pierwszym punkcie musi znaleźć się dokładne określenie wierzyciela. Imię nazwisko, nazwa oraz siedziba lub miejsce zamieszkanie to podstawowe dane. Nie można również zapomnieć o PESEL- u lub NIP-ie.

Kolejnym elementem zgłoszenia wierzytelności jest opisanie wierzyciela. Należy podać ilość posiadanych udziałów lub akcji, jeżeli wierzyciel ma udziały w spółce lub jest akcjonariuszem. Konieczne jest również podanie numeru rachunku bankowego wierzyciela.

Opisanie wierzytelności – jak to zrobić?

Następnym elementem zgłoszenia wierzytelności jest przejście do opisania wierzytelności wraz z wierzytelnościami ubocznymi oraz wierzytelnościami niepieniężnymi. Konieczne jest wymienienie dowodów stwierdzających istnienie wierzytelności.

Warto pamiętać, że prawo upadłościowe nie wymaga złożenia dowodów na potwierdzenie zaistnienia tych wierzytelności. Kopie faktur czy umów nie są konieczne. Warto jednak je dostarczyć, gdyż może to przyspieszyć postępowanie. Sąd, gdy ma wątpliwości, wzywa do uzupełnienia dokumentacji.

Zgłoszenie wierzytelności musi również zawierać kategorie, do której ma być zaliczona wierzytelność. Prawo upadłościowe bardzo dokładnie określa je w art. 342.

We wniosku trzeba zaznaczyć zabezpieczenie związane z wierzytelnością. Ujawnić należy hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy czy inne ograniczone prawa rzeczowe.

Zgłoszenie wierzytelności może zostać może podpisane przez wierzyciela lub przez osobę, która została przez niego do tego uprawniona. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności jest traktowane jako pozew przeciwko dłużnikowi. Koniecznie trzeba wypełnić go zgodnie z wymogami, gdyż tylko wtedy istnieje szansa na odzyskanie wierzytelności.