Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że omawiany wniosek o ogłoszenie upadłości jest w najprostszym możliwym ujęciu pismem procesowym. Oznacza to tym samym, że musi spełniać bardzo dużą liczbę wymogów formalnych.

Kto dokładnie posiada uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Należy mieć świadomość, że Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony nie tylko przez dłużnika, ale również każdego wierzyciela. Doskonałym przykładem może być sytuacja, w której określona firma pożyczyła mu pieniądze i nie zostały one zwrócone w ustalonym terminie.

Godny uwagi jest fakt, że w przypadku powstania ewentualnych przesłanek do ogłoszenia upadłości, obowiązkiem dłużnika będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Oczywiście może tego dokonać tylko osoba z właściwymi uprawnieniami. W przeciwnym razie będzie nieefektywny.

Co dokładnie musi znajdować się we wniosku?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w dokumencie muszą znajdować się takie informacje, jak imiona i nazwiska członków zarządu danej firmy., miejsca ich zamieszkania. Należy również wskazać, czy dany dłużnik posiada zdolność upadłościową.

Ponadto do wniosku trzeba załączyć aktualny wykaz majątku z wyceną poszczególnych składników, a także spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także oświadczenie dotyczące spłaty wierzytelności w terminie 6 miesięcy przed dniem, w którym został złożony omawiany wniosek.

Co warto wiedzieć o opłacie do wniosku?

Godny uwagi jest fakt, że od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 1000 złotych. Należy pamiętać, aby dowód uiszczenia wspomnianej opłaty dołączyć do wniosku. Wszystkie dane do przelewu znajdują się na oficjalnej stronie sądu, do którego będzie skierowany wniosek o ogłoszenie upadłości.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że do wniosku musi być także załączony dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania o ogłoszenie upadłości. Warto wiedzieć, że zaliczka wynosi dokładnie 4.821,80 zł.