Konieczność składania corocznych sprawozdań finansowych dotyczy wielu instytucji i podmiotów gospodarczych i jest ona ściśle związana z prowadzeniem przez nie pełnej księgowości, to znaczy ksiąg rachunkowych. Z kolei do sprawdzenia, czy sprawozdania zostały przygotowane w sposób całkowicie prawidłowy służy audyt sprawozdań finansowych.

Czym jest audyt i kto go przeprowadza?

Audyt sprawozdań finansowych jest to cały szereg działań, które mają na celu sprawdzenie, czy przedstawione sprawozdanie zostało wykonany w sposób całkowicie poprawny, rzetelny i zgodny z księgami rachunkowymi. Istotna jest tu przede wszystkim zgodność sprawozdania z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami prawa.

Audyt przeprowadzany jest przez niezależną jednostkę – rewidenta finansowego. Rewident finansowy zapoznaje się ze sprawozdaniem i ocenia jego zgodność z wymogami, które stawia się przed tego rodzaju dokumentami. Ocenie podlega nie tylko samo sprawozdanie, ale również jego zgodność z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych, a także stanem finansowym podmiotu, którego dotyczy.

Biegły rewident i zasady go dotyczące

To, kto może zostać biegłym rewidentem i mieć prawo przeprowadzania audytu sprawozdań finansowych jest określone odpowiednimi przepisami prawa. Konkretnie jest to ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 2017 roku. Mówi ona, że zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba, która uzyskała wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Wpis taki dokonywany jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i aby mógł być dokonany kandydat musi spełniać konkretne, sprecyzowana w odpowiednich przepisach prawa wymagania.

Biegły rewident – jak nim zostać?

Biegły rewident musi posiadać wyższe wykształcenie, choć jego kierunek nie jest przez prawo wskazany. Powinien również odbyć roczną praktykę w instytucji finansowej w zakresie rachunkowości, a oprócz tego ukończył trwającą dwa lata aplikację w instytucji uprawnionej do przeprowadzania rewizji finansowych.

Po odbyciu aplikacji konieczne jest zdanie państwowego egzaminu i złożenie ślubowania, przed prezesem KRBR. Kandydat musi być niekarany i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Uprawnienia może zdobyć również osoba posiadające uprawnienia biegłego rewidenta z innego kraju UE.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.