Kontakt
Kontakt

Regulamin

Papug.pl

PRAWO i PIENIĄDZE

ZASADY OGÓLNE

Papug.pl PRAWO i PIENIĄDZE świadczy usługi Infobrokerigu czyli przekazywania za pomocą telefonu i Internetu informacji odpowiadających zapytaniu złożonemu przez Klienta w Serwisie. Usługi Serwisu polegają na ułatwieniu Klientowi skorzystania z usług profesjonalisty wykonującego wolny zawód adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Serwis nie prowadzi kancelarii prawnej, a usługi świadczone przez Serwis nie są usługami prawnymi. Usługi prawne świadczą bezpośrednio na rzecz Klienta adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi. W celu skorzystania z usług Serwisu należy wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail lub telefonu. W odpowiedzi na zapytanie Serwis przekazuje informację o proponowanej cenie wykonania usługi. Wycena usługi jest bezpłatna i następuje po przesłaniu przez Klienta zapytania do Serwisu. Usługa zostaje zamówiona wyłącznie poprzez dokonanie z góry zapłaty przez Klienta ustalonej ceny. Jeżeli cena nie jest dla Klienta odpowiednia – Klient nie dokonuje płatności i nie jest do niczego zobowiązany. Serwis rozpocznie wykonanie zamówionej usługi niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności na rzecz Serwisu ustalonej ceny wykonania usługi. Serwis zastrzega sobie prawo do wykonania zamówionej usługi w czasie krótszym niż 14 dni od zamówienia usługi, a Klient wyraża na to zgodę. Serwis może wykorzystywać pliki typu cookie’s, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdej chwili samodzielnie ograniczyć lub wyłączyć możliwość użycia przez Serwis tego typu plików. Usługi świadczone przez Serwis są w myśl przepisów prawa usługami elektronicznymi. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument, w razie powstania szkody Serwis ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo Serwisu. Serwis respektuje wszystkie przepisy pro-konsumenckie wynikające z:

– ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),

– ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827),

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135),

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).

ZASADY SZCZEGÓLNE

Serwis prowadzony przez Services OU, skrytka pocztowa 515, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-950 Warszawa. Z Serwisu może korzystać osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać z Serwisu wyłącznie przez właściwego przedstawiciela. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, urządzenie elektroniczne (np. komputer, telefon, tablet) wyposażone w przeglądarkę internetową, konto poczty elektronicznej, oprogramowanie umożliwiające wysyłanie i odczyt plików w formacie .pdf, .doc, i .docx. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Serwis jest platformą multi-blogową służącą do publikacji wpisów. Publikacja wpisu może się wiązać z honorarium. Klient korzystający z usług Serwisu oświadcza, że jest świadomy iż polski porządek prawny cechuje brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Korzystanie z usług Serwisu przez Klienta jest na każdym etapie dobrowolne. Usługi Serwisu są świadczeniem starannego działania i nie są świadczeniem rezultatu. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Klient składa pocztą elektroniczną na adres: pytania(m)papug.pl W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Serwis rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle do Klienta odpowiedź zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Klient będący w świetle stosownych przepisów konsumentem może odstąpić bez podania przyczyn od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, tj. od dnia, w którym dokonał płatności. Odstąpienie od umowy wymaga przesłania stosownego oświadczenia na adres pytania(m)papug.pl Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli Serwis wykonał Usługę. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia go w Serwisie. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją zasad.

Czy to w sądzie czy w urzędzie Papug zawsze z Tobą będzie!