Zmiany w ordynacji podatkowej
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Zmiany w ordynacji podatkowej

Zmiany w ordynacji podatkowej

W 2016 wchodzi w życie nowelizacja, której głównym celem jest stworzenie sprawniejszej komunikacji między podatnikami i organami podatkowymi przez uproszczenie procedur i zwiększenie efektywności zbierania podatków.

Nowa regulacja wprowadza sporo zmian, z których najważniejsze to: wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego, nowe stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i wyznaczenie jednego urzędu do spraw podmiotów powiązanych.

Po pierwsze – następują zmiany w instytucji pełnomocnictwa procesowego. Od lipca 2016 będą funkcjonować: pełnomocnictwo ogólne – do reprezentacji we wszystkich sprawach podatkowych, pełnomocnictwo szczególne – dla jednej sprawy i pełnomocnictwo do doręczeń. Składać je będzie można elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw, bez opłaty skarbowej. Nowelizacja ustala określone wzory pełnomocnictwa i jego zmiany.

Po drugie – by zachęcić podatników do samodzielnego korygowania deklaracji podatkowych – zmieniają się zasady spłaty odsetek za zwłokę. Wprowadza się różne stawki odsetek: w przypadku, gdy podatnik sam wykryje błąd i zgłosi to organom podatkowym, zapłaci tylko 50% stawki podstawowej (a nie jak dotąd – 75%). Jednocześnie, żeby zniechęcić do oszustw podatkowych, kwota do zapłacenia rośnie, gdy błąd znajdzie organ podatkowy, np. wykryje podczas kontroli zaniżenie zobowiązania podatkowego. Podatnik będzie musiał wtedy spłacić odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej. Preferencyjną stawkę 50% podatnik będzie mógł zapłacić jednak tylko, jeśli złoży korektę deklaracji w ciągu 6 miesięcy od końca terminu do składania deklaracji i jeśli wyrówna zaległość podatkową w ciągu 7 dni od złożenia korekty.

Po trzecie – w celu przeprowadzania szybszej kontroli podatkowej podmiotów powiązanych – nowelizacja wyznacza jeden urząd, który ma prowadzić ich sprawy. Ma to również pomóc w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

Pozostałe zmiany to m.in. ujednolicenie formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, czy większa elastyczność systemu wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Agata Jagielska
Dziennikarka z zainteresowaniem obserwująca aktualne wydarzenia. Związana z mediami elektronicznymi i blogosferą.