Znaki towarowe i opłaty licencyjne klauzula unikania opodatkowania
Ilustracja: canstockphoto

Strona główna / Znaki towarowe i problemy przedsiębiorców

Znaki towarowe i problemy przedsiębiorców

Znaki towarowe to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, pozwalające odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od innych. W celu korzystania z ochrony znaku towarowego musi on być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Biznesowo znaki towarowe pozwalają na większą identyfikację i promocję produktów, co przekłada się często na większe zyski. W konsekwencji coraz więcej przedsiębiorców z nich korzysta.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zasadniczo każdy znak towarowy ma jakąś wartość i co do zasady nie można go zbywać w sposób swobodny. Oznacza to, że każda transakcja zbycia, darowizny oraz wszelkie inne sposoby przekazania prawa do znaku towarowego powinny być rozpatrzone także pod kątem podatkowym. Może okazać się, że w przypadku niektórych znaków niezbędna będzie ich wcześniejsza wycena. Zatem przy przeniesieniu znaku towarowego na inny podmiot, przedsiębiorcy powinni szczególną uwagę zwrócić na ryzyko podatkowe. Ponadto kwestia występująca często w ramach grup kapitałowych, to złe przyporządkowanie kosztów do właściciela znaku towarowego. Oznacza to, że koszty powinien ponosić właściciel znaku towarowego, a pozostałe podmioty powinny być obciążane opłatami licencyjnymi.

Kolejna kwestia podatkowa pojawia się przy korzystaniu ze znaku towarowego i dotyczy braku zakwalifikowania wydatków związanych z opłatami licencyjnymi w koszty uzyskania przychodów, zwłaszcza w sytuacjach gdy opłaty są dokonywane na rzecz zagranicznych przedsiębiorców, a opłaty są stosunkowo wysokie. Dla przykładu można posłużyć się międzynarodową siecią restauracji, która co do zasady powinna płacić CIT w kraju, w którym prowadzi działalność (osiąga dochody), tymczasem w praktyce często zawierane są umowy na dzierżawę znaku towarowego z zagranicznym podmiotem (opłaty licencyjne) i w konsekwencji część zysku jest transferowana, często do krajów z korzystniejszą jurysdykcją podatkową. Do zwalczania takiej optymalizacji ma służyć klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W konsekwencji, w obecnym stanie transakcje, zwłaszcza między podmiotami powiązanymi, dotyczące znaków towarowych są jednym z obszarów szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Wiąże się to z możliwością zastosowania wspomnianej klauzuli do tych przypadków oraz łatwością w wytypowaniu takich transakcji, a w konsekwencji także z potencjalną łatwością zwiększenia wpływów budżetowych.

Powyższe oznacza, że aby móc zakwalifikować do kosztów podatkowych wysokość dokonywanych opłat licencyjnych trzeba nie tylko wykazać związek znaku towarowego z osiąganymi przychodami, ale także uzasadnić odpowiednio wysokość opłaty licencyjnej. W celu zabezpieczenia rynkowego charakteru obciążeń wynikających z opłat licencyjnych, wskazane jest przeprowadzenie analizy porównawczej, która pomoże zebrać argumenty, że stosowany poziom opłat ustalony został na poziomie rynkowym. Dlatego warto skontaktować się z doradcą, który mógłby przygotować odpowiednie dokumenty celem ograniczenia ryzyka. W niektórych przypadkach niezbędnym może okazać się odpowiednie wycenienie opłat licencyjnych.

Michał Malesa
Doradca Podatkowy. Uprzednio związany z PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte. Prywatnie pasjonat sztuk walki i sportów zespołowych. Opiekun działu pomocy podatkowej Papug.pl